Nieuws

LECO stuurt politiek manifest van de raadsfracties in Opsterland.

In verband met de verkiezingen van de gemeenteraad in Opsterland heeft het bestuur van LECO gemeend een politiek manifest aan te bieden aan de raadsfracties. Na de verkiezingen op 21 maart 2018 zijn er enkele partijen die de meerderheid in de raad zullen hebben en die doen een poging om een college van burgemeester en wethouders te vormen. Die partijen gaan in achterkamertjes aan de slag om een nieuw bestuursprogramma voor de periode 2018 - 2022 te maken. Na enige tijd rol er dan een collegeprogramma uit, dat ter kennisneming aan de nieuwe gemeenteraad wordt voorgelegd. Zo zal het wel weer gaan, ondanks dat er enkele partijen die voor een openbare behandeling pleiten. LECO heeft daarom een politiek manifest gemaakt en aan alle raadsfracties toegezonden. Ergens in mei 2018 zullen wij zien wat ermee gedaan is. En hoe serieus de Mienskippen en organisaties in Opsterland worden genomen.

Politiek manifest van LECO aan de fracties in gemeenteraad van Opsterland.

Lippenhuizen, maart 2018. Op 21 maart a.s. worden er wederom verkiezingen gehouden van de gemeenteraden, zo ook in Opsterland. Daarna wordt er een coalitieakkoord gemaakt door de partijen die het college van burgemeester en wethouders voor de komende vier jaren zullen vormen. Het coalitieakkoord wordt wellicht aan de gemeenteraad voorgelegd “ter kennisneming”. De Lokale Energie Coöperatie Opsterland roept de fracties van de gemeente Opsterland op om de volgende beleidspunten op te nemen in het nieuwe coalitieakkoord. De gemeenteraad doet datgene wat nodig is om tot in- c.q. uitvoering over te gaan.

1. De gemeente erkent LECO als een belangrijke vertegenwoordiger van haar inwoners inzake duurzaamheid en geeft die in haar beleid een gepaste positie.

2. LECO pleit er voor dat de landelijke c.q. lokale duurzaamheidsambitie wordt opgenomen in het gemeentelijk beleid en dat daar actief door alle partijen uitvoering aan wordt gegeven in samenwerking met LECO.

3. LECO pleit er voor dat er vanuit de gemeente beleid wordt gemaakt voor een garantstelling aan projecten uitgevoerd door LECO die van belang (kunnen) zijn, zoals de postcoderoos zonnepanelen projecten en projecten op daken van bedrijfsgebouwen enz.

4. De gemeente gaat beleid voeren dat er op gericht is om voor alle gebouwen waar de gemeente (deels) het beheer voert en/of in eigendom heeft, lokaal (noordelijk) energie af te nemen. Bij voorkeur geschiedt dit via of met LECO. Hierdoor wordt en LECO financieel ondersteund en indirect lokale energieprojecten.

5. De gemeente gaat LECO in haar duurzaamheidsbeleid als vaste gesprekspartner opnemen en waar mogelijk ook (direct) in de uitvoering betrekken.

6. De gemeente houdt in haar beleid rekening met de financiële positie van LECO. In de nabije toekomst voorziet LECO bij de uitvoering van de op de rol staande plannen van projecten een gezonde financiële positie ontstaan. Uit die middelen denkt LECO een bijdrage te kunnen leveren om mensen met een uitkering, of in een armoedesituatie en nog erger met schulden te kunnen helpen om de financiële ruimte te vergroten door de bijvoorbeeld de energielasten te verlagen. Via energievouchers beschikbaar te stellen.

7. De gemeente houdt rekening met de onafhankelijke positie van LECO.

 

De Energie coöperatie LECO is de coöperatie voor heel Opsterland en omstreken. Het doel van LECO is om zoveel mogelijk duurzame energie, lokaal op te wekken : door leden of samen in de coöperatie. Ook geven wij voorlichting en adviezen hierover en wij functioneren als wederverkoper van echt groene energie. Wij hebben een contract met Noordelijke Lokaal Duurzaam.(afgekort NLD en binnenkort wijzigt de naam in : Energie van Ons) Dit is een eveneens coöperatieve energieleverancier opgericht om duurzame wensen en projecten van lokale initiatieven in het Noorden te ondersteunen en te versnellen. LECO ontvangt van de NLD jaarlijks per klant een financiële bijdrage. LECO betaalt het grootste deel van deze bijdrage door aan de door de klant aangewezen vereniging of organisatie in Opsterland. LECO werkt samen met deze coöperatieve vereniging aan een aanbod van gunstige stroomcontracten met huishoudens en ook voor ondernemers en mkb-ers , scholen, dorpshuizen vanwege de verschillende opwekinstallaties die door LECO worden geïnstalleerd. LECO wil meewerken aan de oprichting van een Friese energie/duurzaamheids bank. LECO levert door de uitvoering van haar plannen een bijdrage aan de lokale economie en is ook van belang voor de werkgelegenheid. Partner en stimulator is LECO in de realisering van een Duurzaam Technisch Centrum in Gorredijk. Op de bovengenoemde manier kunnen we de overgang naar een duurzamere en groenere samenleving voor alle inwoners van Noord-Nederland mogelijk maken.

Leo Andringa, voorzitter van LECO.

Uitnodiging informatiebijeenkomst Jubbega op 19 maart 2018.

  

Start asbestsanering bij loonbedrijf Dragtstra in Hoornsterzwaag en zonnepanelen op het dak.

Het gaat beginnen. Bij het loonbedrijf Dragtstra in Hoornsterzwaag wordt op 12 februari 2018 gestart met het project asbest eraf en zonnepanelen op de daken. Dit is een begin van een veel groter project bij Dragtstra. Op een van de nieuwe daken worden drie postcodeprojecten uitgevoerd van 200 zonnepanelen elk. Informatie over wat een postcodeproject is en dat u ook mee kunt doen aan de noodzakelijke verduurzaming van onze samenleving, kunt u lezen op onze website www.leco-energie.nl onder Zonnedaken, en het levert u ook nog wat voordeel op !!

De asbestverwijdering vindt plaats door het gespecaliseerde BAS Asbest saneringsbedrijf te Haulerwijk. LECO energie regelt samen met Ecoop te Sint Annaparochie de hele administratieve procedure. Gedeeltelijke financiering, informatiebijeenkomsten en aan het eind van het traject het leggen van zonnepanelen.

Loonbedrijf Dragtstra is onder het dak van het bedrijfsgebouw bezig met een nieuw kantoor, was- en kleedruimten voor het personeel en ook een personeelsruimte/kantine. Een pluim voor deze aanpak. Dit het bedrijf doet toch maar naast het werk wat hun specialiteit is, namelijk werkzaamheden voor de agrariers in de wijde omgeving. Er gebeurt in 2018 nog veel meer. Er worden meer dan 1000 zonnepanelen op andere daken van de bedrijfsgebouwen gelegd. Het bedrijf werkt hard aan de verduurzaming en is koploper van de loonbedrijven in de omgeving op dit terrein. Een bedrijf dat terecht het stempel krijgt van "Verantwoord duurzaam ondernemer ".

 

Prettige Kerstdagen en een blik in de voornemens van 2018

LECO wenst u Prettige Kerstdagen en een energiek 2018. Er zijn nog al wat voornemens.

* Er worden in Gorredijk, Luxwoude,Hoornsterzwaag en andere dorpen projecten uitgevoerd met een totaal van rond 10.000 zonnepanelen, die op daken van bedrijven komen te liggen ;

* Enkele postcodeprojecten worden uitgevoerd. Wij willen huishoudens in Opsterland aan goedkope stroom helpen. Dat kan als u mee participeert in deze projecten en daardoor kunt u goedkope stroom geleverd krijgen. Soms meer dan de helft van uw huidige stroomprijs. Dat geldt dan voor 15 jaar. De energiebelastingen stijgen en blijven stijgen en daar heeft u dan geen last van.

* De eigenaren van de gebouwen waar LECO's zonnepanelen worden gelegd kunnen aanmerkelijk besparen op hun energiekosten. Dit kan alleen door de samenwerking van LECO met het leveringsbedrijf waar wij contracten meesluiten. Dat leveringsbedrijf heet nu nog NLD maar in maart 2018 wordt een naamsverandering bekend.

* De energielasten van het sportcomplex Kortezwaag en van zwembad de Delte willen wij aanmerkelijk naar beneden brengen. Dat is mogelijk de opwekinstallaties van stroom en warmte eigendom zijn van LECO. Dat geldt ook voor de schoolgebouwen en de Harmsmaschool Gorredijk in het bijzonder.

* Elke klant van LECO die stroom en gas afneemt, helpt de Mienskip in de dorpen van Opsterland. Direct LECO betaalt jaarlijks dan € 40 aan de vereniging of organisatie van uw keuze. U kunt LECO groot en sterk maken door klant te worden.

* Ook huishoudens die het financieel moeilijk worden zouden klant moeten worden van LECO, dan kunnen wij hen helpen om op de energielasten te besparen.

* LECO heeft het voornemen in 2018 om in samenwerking met verschillende partners een Duurzaam Technisch Centrum in Gorredijk te realiseren. Ook start-up's willen verbinden aan het Duurzaam Technisch Centrum. Een opleidingsinstituut dat in samenwerking met de Harmsmaschool studenten een aanvullende training en opleiding geeft voor techniek en duurzaamheid ed. De Harsmaschool als onderwijsinstituut wordt door het DTC versterkt. Ouderen kunnen worden omgeschoold. Mensen zonder werk en ook vluchtelingen met een verblijfsvergunning willen helpen aan een passende opleiding en toeleiden naar werk. Stages zijn gekoppeld aan het leertraject in het Duurzaam Technisch Centrum. Ook het bedrijfsleven in Opsterland zal zich sterk kunnen voor het Duurzaam Technisch Centrum. 

LECO heeft mensen/collega bestuursleden nodig om deze voornemens te verwezenlijken. Meldt u zich aan, dan worden alleen maar sterker. 

Fijne Feestdagen.

                                            

LECO richt een BV op om de energieprojecten uit te voeren.

Op maandag 18 december j.l. heeft notaris Anna de Vries in Ureterp een BV voor LECO energie opgericht. Deze BV genaamd : LECO energie BV is nodig om alle projecten met betrekking tot zonneenergie en andere andere opwekinstallaties onder te brengen. De investeringen en de financiering vallen onder verantwoordelijkheid van de BV.  

Deze juridische structuur is onderdeel en apart gehouden vasn de Lokale Energie Cooperatie Opsterland en omstreken.

In 2018 worden diverse projecten uitgevoerd en geraliseerd. De projecten hebben betrekking op het aanleggen van zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen. Ook wordt gedacht aan een zonneweide. Projecten van zonnepanelen op daken van een ander met toepassing van de Postcoderoosregeling staan op stapel. Bewoners van woningen die zelf geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen, maar wel willen investeren kunnen certificaten kopen. Elke certificaat staat voor een hoeveel kwh stroom. Deze stroom wordt dan geleverd tegen een verlaagd tarief. Er zijn geen energiebelastingen verschuldigd. Het tarief per kwh ligt onder de € 0,10. 

Ook wordt door LECO energie BV geinvesteerd in wkk-installaties. Warmte en stroom wordt via deze installaties geproduceerd. Als alles verloopt volgens planning dan worden er in 2018 twee van deze installaties geinstalleerd. Stroom voor plm. 200 huishoudens in Gorredijk en directe omgeving.

Een kleine 10.000 zonnepanelen die in Gorredijk vanaf maart 2018 worden geinstallaeerd leveren stroom aan meer dan 500 huishoudens. Gorredijk heeft plm. 3500 huishoudens. Dat is 1 op 5 huishoudens kan Energie van Ons (LECO) kopen. U kunt nu al klant worden. U krijgt als u klant wordt van LECO eenmalig € 25.

 

                                      

Bovenstaand de voorkant van de opgerichte BV.  Dus LECO energie BV.

 

Presentatie actie zonnedaken in Hoornsterzwaag en uitleg PCR.

Donderdag 23 november 2017 is in Hoornsterzwaag de eerste informatieavond gehouden over zonnedaken. Uitleg over toepassing van de postcoderegeling. Nu ook actueel en extra interessant omdat vanaf 2018 de energiebelastingen met jaarlijkse stapjes  van   € 40 per huishouding tot 2021 worden verhoogd. De Vereniging Eigen Huis denkt de verhoging in 2021 € 100 hoger zal zijn.

Enkele aanwezigen hebben inmiddels een inschrijvingsformulier voor certificaten/zonnepananelen ingediend. Bovendien is alweer een nieuw dak aangeboden voor het leggen van zonnepanelen. Het gaat de goede kant uit. 

Door aan te klikken kunt u de Presentatie Zonnedaken bekijken. Heeft u ook interesse meldt u aan, want in 2018 worden ook in Jubbega en de dorpen in de gemeente Opsterrland projecten van zonnedaken in uitvoering genomen. Wilt u meer weten neem contact op : 06-54936859.

Wij hebben een informatie brochure gemaakt.   LECO's Zonnedaken.

 

Begrotingsvergadering 2018 gemeente Opsterland.

Jaarlijks worden algemene en financiele beschouwingen gehouden over de begroting 2018. Zo ook in de gemeente Opsterland. Vandaag 6 november om 14.00 start de lange zitting. LECO heeft op deze site aandacht gevraagd voor het Duurzaam Technische Centrum in de Burg.Harsmaschool in Gorredijk. Bovendien wat de gemeente Opsterland heeft bereikt in de bijna afgelopen regeerperiode op het gebied van duurzaamheid e.d. Is er voldoende stimulans van de gemeente uitgegaan? Kan het nog beter? Ja, dat kan en moet! Er zijn in deze regio gemeenten die voorop lopen, waar Opsterland nog iets van kan leren. Goed voorbeeld doet goed volgen is een bekend spreekwoord. Dus eens kijken wat de raad van de gemeente Opsterland ervan maakt.

Strooifolder van LECO over korting op aanschaf zonnepanelen en deelname aan project kopen certificaten zonnepanelen

In verband met de informatieavond op 23 november a.s. in Hoornsterzwaag is een strooifolder gemaakt. Eigenaren en huurders van woningen in Hoornsterzwaag, Jubbega,Lippenhuizen en straks in Gorredijk kunnen aanmerkelijk op de energielasten bezuinigen. Laat deze kans niet voorbij gaan.

1. eigenaren van woningen die een geschikt dak hebben voor plaatsing van zonnepanelen kunnen een pakket zonnepanelen kopen ; is de aankoop groter dan 12 zonnepanelen dan wordt een korting verstrekt van 250 tot 350 euro. De btw kan van de belastingdienst worden terugontvangen. Wij helpen u daarbij.

2. eigenaren en huurders van woningen en zelf geen dak hebben om zonnepanelen te plaatsen kunnen nu certificaten kopen per paneel € 300 of € 100. Een certificaat kopen van € 100 betekent uiteraard een kleinere verlaging van de energielasten. Heeft u belangstelling van het kopen van certificaten dan kunt nu dit doorgeven via info@leco-energie.nl. Of via de module onder zonnedaken actie op de website www.leco-energie.nl. De energiebesparing per zonnepaneel is € 28,15 en na 15 jaar is het zonnepaneel uw eigendom en is de geproduceerde stroom van u. 

Uitnodiging informatieavond over Postcoderoos in Hoornsterzwaag op 23 november a.s.

LECO organiseert op donderdag 23 november 2017 om 20.00 uur in Hoornsterzwaag. Dit naar aanleiding van het project van asbest eraf en zonnepanelen op het dak. Begin 2018 wordt dit project uitgevoerd. Op de informatie bijeenkomst wordt uitgelegd wat belangstellende bewoners in de omgeving van het loonbedrijf Dragtstra kunnen doen om de energielasten in hun eigen woning omlaag te brengen. Kan wel meer dan € 300 per jaar minder zijn en dit hangt van het aantal certificaten/zonnepanelen die worden gekocht. Laat deze kans niet lopen! 

Klik hier voor de complete uitnodiging, die ook nog huis aan huis zal worden verspreid.

Van harte welkom!

Is de Opsterlandse gemeenteraad bezig met duurzaamheidsvraagstukken ?

Het antwoord op deze vraag wordt nog niet gegeven! Misschien in een later stadium. Er worden binnenkort weer algemeen en politieke beschouwingen gehouden in het kader van de begroting 2018. Zou er ook aandacht zijn voor duurzaamheids vraagstukken? Als dat niet het geval is, dan komt er nog een herkansing bij de verkiezingen van de gemeenteraad in maart 2018. De politieke partijen zijn bezig met het schrijven van de verkiezingsprogramma's? Zuigen ze de teksten uit hun duim en/of is er overleg geweest met allerlei maatschappelijke organisaties in de dorpen? Haal de informatie daar vandaan, waar die zit. De kennis is in de Mienskip aanwezig. Komt er alleen een duim voor diegenen, die energiebesparing willen en zonnepanelen op hun dak hebben? Waar blijven de initiatiefvoorstellen van de fracties om aan energiebesparing en verduurzaming etc. te stimuleren.

Wat te denken van de reserve precariorechten kabels en leidingen in de grond. Opbrengst jaarlijks € 1,7 miljoen. Er zit nog een fors bedrag in de reserve. Raadsleden laat die reserve "ploffen". Pleeg een kraak voordat het dagelijks besatuur met voorstellen komt.  Het is geld van onze burgers, die via hun energienota netwerkkosten betalen. Het zou logisch zijn om die euro's ook weer aan diezelfde burgers terug te geven via allerlei ondersteuningsmaatregelen. Denk eens aan verduurzamings voorstellen.

LECO is partner in het Duurzaam Technisch Centrum. Al jaren wordt er gepraat en rapporten geschreven en onder de aandacht van de politiek gebracht. Er gebeurt niks mee. Althans tot nu toe niet zichtbaar. Er is geen ruimte om nog meer blaren op de tong te kletsen en het belang van een Duurzaam Technisch Centrum in Opsterland onder de aandacht te brengen. De politiek moet zich er achterstellen en ook financieel mogelijk maken. LECO gaat grootschalig aan de slag met het plaatsen van zonnepanelen. Een stimulans voor de locale economie. Wij proberen mensen zonder werk, eventueel om te scholen en in te zetten. Dat is een van de voorwaarden, die gesteld wordt aan de installatiebedrijven die meedoen in het uitvoeringsproces.

Ook voor het onderwijs is het Duurzaam Technisch Centrum een kans om een "plus" te zetten op het vakgericht onderwijs aan de Burg. Harmsma School. Eertijds was de BHS alom in het land bekend als de onderwijsinstelling met vernieuwingen. Dit moet vastgehouden worden. 

 

 

Stap nu over van energieleverancier naar LECO/NLD voor groene stroom en groen gas.

LECO zet in op de werving van nieuwe klanten voor stroom en gas. Uitdrukkelijk groene energie! In de prijsvergelijking van leveranciers komt LECO/NLD niet voor. Reden is simpel. Om in de ranglijst mee te spelen moeten de leveranciers forse bedragen betalen om in de ranking voor te komen. Het zal niet veel aan de prijzen van stroom en gas liggen. De voorwaarden van levering zijn belangrijk en ook de duur van het contract en tussentijdse wijzigingen van de tarieven.

LECO moet het hebben van klanten van de energiecooperatie.Een energielerancier moet een rijksvergunning hebben voor verkoop van stroom en gas. NLD (= Noordelijk Lo kaal en Duurzaam) bezit zo'n leveringsvergunning en is de regionale ( voor Fryslan,Groningen en Drenthe) onze leverancier. LECO is tussenpersoon om het zomaar te noemen. 

LECO krijgt krijgt een vergoeding van de NLD omdat die als "verkoper"functioneert.  LECO start nu een actie om over te stappen van uw huidige energieverancier naar LECO/NLD. Als u klant wordt voor 15 november 2017 krijgt u eenmalig € 25 korting op de energienota. Daarnaast kunt u als nieuwe klant van stroom en gas een vereniging/of organisatie waar LECO een overeenkomst mee sluit, aanwijzen en LECO betaalt een bedrag van € 40 per jaar. Het kunnen kulturele verenigingen, zangkoren, sportverenigingen of bijvoordeeld als abonnementhouder van het zwembad de Delte of andere zwembaden in Opsterland, zijn. Dat is nu ´ echte  " MienskipsEnergie" . Om blij van te worden want de verenigingen hebben het allemaal financieel moeilijk en moeten vaak de eindjes aan elkaar knopen.  

Geinteresseerden, die zonnepanelen niet op eigen dak kunnen en/of willen hebben, kunnen bij LECO zonnepanelen kopen voor € 300 of € 100 per paneel. € 100 betekent natuurlijk dat er minder stroom geleverd wordt. Deze kopers hoeven geen energiebelastingen te betalen en dat is voor 15 jaar gegarandeerd. Als men dan klant wordt van LECO kan op de energienota de belastingvermindering worden verrekend. U betaalt in feite de " kale" prijs. Een rendement op deze belegging om het zomaar te zeggen, levert 5,8 procent op.

U kunt nu overstappen http://www.nldenergie.org/leco-energie.

Nieuwe aanvraag ingediend voor SDE+ voor enkele duizenden zonnepanelen.

Maandag 16 oktober j.l. om 17.00 uur exact heeft het bestuur van LECO een nieuwe aanvraag ingediend voor de plaatsing van enkele duizenden zonnepanelen. Er is een investering gemoeid van plm. € 600.000. De beslissing op het verzoek is begin 2018 te verwachten. De rijksdienst heeft maximaal 13 weken nodig om tot een beslissing te nemen. Ervaring leert dat verleniging van de termijn ook mogelijk is.

Het hadden er nog meer zonnepanelen kunnen worden. Een noodzakelijke samenwerking van huurders van het sportcomplex Kortezwaag te Gorredijk en het zwembad de Delte is op het allerlaatste moment afgeketst. Waarom is die samenwerking noodzakelijk ? Voor een SDE+ bijdrage kan, maar 1 aanvraag ingediend worden op 1 adres. Eigen belang kreeg voorrang boven samenwerking. Dit is nog maar zachtjes uitgedrukt.

Er zijn vele gesprekken gevoerd om zowel voor het sportcomplex en het zwembad tot een aanmerkelijke energiebesparing te komen. Met name voor het zwembad is het in standhouden voor dit bad nodig om tot lagere energielasten te komen. De grootste kostenpost binnen de exploitatie. Vergaande voorstellen tegen lagere investeringskosten dan verantwoord is, zijn gedaan. Het mocht niet baten.

Kortom voor het sportcomplex en het zwembad De Delte een gemiste kans.

LECO sleept SDE+ bijdrage in de wacht voor plaatsing van 8200 zonnepanelen in Gorredijk

LECO (Lokale Energie Cooperatie Opsterland) heeft zaterdag 29 juli 2017 een SDE+ subsidie toegekend gekregen. Daarmee gaan we in 2018 zonnedaken van 6 bedrijfsgebouwen in Gorredijk realiseren. De zonnestroomcentrales zijn gepland op daken van bedrijfsgebouwen en een daarvan is het dak van de Burg. Harmsma School in Gorredijk. Het gaat om een project van 8200 zonnepanelen en is wellicht een van de grotere projecten in Fryslan en misschien wel de grootste. Omdat de meeste grote projecten grondgebonden zijn. De ruim 8.200 panelen zullen ongeveer 2,3 MW per jaar opwekken, goed voor zo'n 700 huishoudens. Daarmee zorgt LECO voor haar eerste eigen energiebron. Een belangrijke stap om Gorredijk te verduurzamen. De stroom zal worden verkocht aan een duurzame energieleverancier.

Energiecooperaties die hernieuwbare energie gaan produceren kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. Omdat dergerlijke projecten nog niet kunnen concurreren met goedkope kolenstroom heeft de Rijksoverheid hier een subsidieregeling voor ingesteld. Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van grootschalige duurzame energievoorziening in Nederland. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze stroom en duurzame opgewekte stroom. Voor de zonnedaken wordt de subsidie uitgerkeerd voor periode van 15 jaar.

We hopen dat hiermede het spreekwoordelijke schaap ovedr de dam is. Eerst zien en dan geloven. In 2018 zal het gebeuren.

 

LECO heeft voorbereidingen getroffen voor nog enkele duizenden zonnepanelen op daken in Gorredijk. De planning is om voor de tweede ronde van subsidieaanvragen in 2017 een volgende aanvraag in te dienen.

Daarnaast zijn wij bezig met enkele projecten zonnepanelen op daken van gebouwen te realiseren door toepassing van de zogenaamde postcode regeling. Inwoners van Opsterland kunnen in deze projecten investeren door aandelen te kopen. De stroom wordt dan aan deze investeerder/aandeelhouder geleverd tegen kostprijs. Er zijn dan geen belastingen verschuldigd. De belastingen zijn meer dan 50% van de huidige stroomkosten per Kwh. Dat scheelt nogal wat!!!

Met het bestuur van het zwembad in Gorredijk zijn we bezig zonnepanelen in 2018 te realiseren bij het zwembad om de energiekosten drastisch te verlagen. Zonnepanelen produceren het hele jaar stroom en de niet door het zwembad gebruikte stroom, kan worden doorverkocht aan bijvoorbeeld het nabij gelegen sportcomplex Kortezwaag.

De Burgemeester Harsma School is een van de deelprojecten om zonnepanelen te plaatsen met SDE+ bijdrage. Gelet op de ontwikkelingen die daar gaande zijn, kan LECO bij de verduurzaming voor het nieuwe complex een belangrijke rol spelen.

Door deze ontwikkeling krijgt het project Duurzaam Tecnisch Centrum (opleidings instituut voor vmbo-ers en stagiaires en volwassenen op zoek naar werk met een aangepaste opleiding) in Gorredijk en te vestigen in de BHS een nieuwe impuls. LECO is een van de partners in dit project.

In de komende jaren hoopt LECO winst te maken op de exploitatie van de zonnepanelen projecten. Deze winsten worden gestoken in nieuwe energie projecten, maar wordt ook uitkeerd aan verenigingen en organisaties in de dorpen van Opsterland. Ook bekijken we of wij voor de minima iets kunnen doen in onze gemeente. De inwoners van Opsterland kunnen zelf ook iets doen door lid te worden van LECO en afnemer te worden van stroom en gas van LECO. Zie onze website www.leco-energie.nl en maak de overstap van uw huidige energieleverancier naar LECO. Het bespaart u geld en op deze manier helpt u LECO groot te maken.

 

LECO wil grootscheepse actie om Opsterland duurzamer te krijgen.

De realisering van het project plaatsing van ruim 8.000 zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen in Gorredijk stagneert wat, omdat de noodzakelijke rijksbijdrage niet is toegekend. Het rijksbudget was in de 1e ronde 2016 niet toereikend om alle aanvragen in te willigen. Een 2e poging wordt gedaan.

Het bestuur van LECO wil een ander instrument inzetten om de kosten van energie voor huishoudens in Opsterland naar beneden te brengen. Het bedoelde instrument wordt wel aangeduid als de postcoderegeling. Het is een fiscale maatregel en komt in het kort hierop neer, dat de energiebelasting op stroom niet meer verschuldigd is. Dat scheelt ongeveer de helft van de energieprijs. Als die nu ongeveerd ruim € 0,20 per kwH is dam gaat de energiebelasting van € 0,10 per kwH eraf. De moeite waard. Als u jaarlijks bijvoorbeeld 3.000 kwH stroomverbruik hebt, dan levert dat € 300 per jaar op.

Natuurlijk zijn er enkele voorwaarden. De opwek installatie, zoals die wordt genoemd, moet eigendom zijn van LECO. De geproduceerde stroom wordt aan klanten van LECO/NLD verkocht. De korting van de energiebelasting wordt verrekend. Ook wordt aan de klanten gevraagd een zonnepaneel of meerdere panelen te kopen om in uw eigen stroombehoefte te voorzien. Zo wordt de opwek installatie gefinancierd en betaald. Het ingelegde geld krijgt u weer terug na 15 jaar. Binnenkort houden wij daarover een informatieavond. Op onze website, maar ook in het weekblad de SA wordt daar informatie over verstrekt. 

Opnieuw aanvraag SDE+ voor ruim 8.000 zonnepanelen in Gorredijk

Eerder is bericht, dat LECO niet in aanmerking kwam voor een SDE+ bijdrage in verband met de plaatsing van ruim 8.000 zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen in Gorredijk. Er was sprake van een overtekening van het budget van € 4 miljard. De aanvragen zijn gehonoreerd waar de SDE+ bijdrage beperkt bleef tot ruim € 0,11 per kwH. LECO had een hogere bijdrage nodig om tot een sluitende businesscase te komen.

Binnenkort start de 2e ronde voor een aanvraag SDE+ bijdrage. LECO zal op 10 oktober a.s. de aanvraag herhalen. Op rijksniveau is nu € 5 miljard te verdelen. Het zou een goede start als LECO nu wel in de prijzen zou vallen. Het blijft spannend.

Afwijzing verzoeken om een SDE+ bijdrage 2016 voor ruim 8000 zonnepanelen in Gorredijk

LECO heeft begin dit jaar plannen gemaakt voor het plaatsen van ruim 8.000 zonnepanelen op dak van bedrijfsgebouwen in Gorredijk. Met een 6-tal bedrijven is een principe overeenkomst gesloten. De financiering is rond door de aanbieding van een lening door de FSFE te Leeuwarden. Een investering van ruim € 2,1 miljoen. Er is sprake van een sluitende business case. De aanvraag is begin april 2016 ingediend voor de toekenning van een SDE+ bijdrage.

Vorige week ontvingen wij de afwijzende beschikkingen. De reden is, dat er meer aanvragen zijn ingediend voor een bijdrage dan het beschikbare budget. De rijksdienst RVO heeft in 2016 € 9 miljard te verdelen. in de eerste ronde ronde was sprake van een budget van € 4 miljard. Eind september kan voor de tweede ronde een hernieuwde aanvraag woirden ingediend en dan is het landelijk budget € 5 miljard.

LECO zal de komende tijd bekijken of de financieringskosten kunnen worden verminderd. Ook andere financieringsmogelijkheden worden bekeken, zoals de toepassing van de postcoderoos regeling.

Inmiddels is LECO ook in gesprek met nieuwe eigenaren van bedrijfsgebouwen om op de daken zonnepanelen te plaatsen. Het dan om enkele duizenden zonnepanelen. LECO streeft naar de aanleg van ruim 10.000 zonnepanelen in 2016.

Duurzaam Technisch Centrum in Gorredijk

Behoud en verbetering van economische dynamiek in de regio Gorredijk.

Duurzaam Technisch Centrum (stichting DTC Gorredijk) heeft op maandag 11 juli j.l. een cheque van € 12.500 ontvangen vanuit het Stimuleringsfonds van de RABO-bank. Deze bijdrage is voor de oprichting en uitwerking van een Duurzaam Technisch Centrum in Gorredijk.

Stichting DTC Gorredijk gaat een Duurzaam Technisch Centrum in Gorredijk oprichten ten behoeve van opleiding, omscholing en bijscholing,demonstratie en informatie op het gebied van duurzame (moderne) techniek. Dit is een samenwerkingsverband tussen Gorredijkster ondernemers, Burgemeester Harmsmaschool en Gemeente Opsterland. De stichting DTC Gorredcijk wil door het innoveren van het beroepsonderwijs samen met het bedrijfsleven opleidingen aanbieden die aansluiten op de vraag en behoefte van het regionale bedrijfsleven.

Verlies van werkgelegenheid en wegtrekken van jongeren.

Door de kwetsbare economische structuur en de gevolgen van de demografische ontwikkelingen (ontgroening en vergrijzing) in Gorredijk dreigt verlies van werkgelegenheid en het wegtrekken van jongeren. Ook zullen de komende jaren veel oudere werknemers met pensioen gaan.Daardoor ontstaat de komende jaren een grote behoefte aan vervangend personeel. Het doel van het DTC is het ontwikkelen van een innovatief programma Onderwijs en Ondernemerschap met de facilitaire organisatie als instrument. Dit voor het behoud en verbetering van de economische dynamiek in deze regio in het algemen en de positie van bedrijven en de kansen voor jonge mensen op werk en wonen in de eigen streek in het bijzonder.

Over het stimuleringsfonds.

De voorbereiders van het DTC te Gorredijk, namelijk Bauke vd Werf en Leo Andringa - als voorzitter van LECO  - hebben ter dekking van de voorbereidingskosten een beroep gedaan op het Stimuleringsfonds van de RABO-bank. De RABO-bank heeft met het stimuleringsfonds als doel om de leefbaarheid in de regio te ontwikkelen. Met de gelden uit het fonds worden regionale initiatieven met een duidelijk duurzaam en/of innovatief karakter ondersteund.Volgens de RABO-bank sluit het initiatief van stichting DTC Gorredijk daar goed op aan.

De initiatiefnemers zijn bijzonder ingenomen met de cheque van de RABO-bank. Hartelijk dank. Dit is een goed begin.

Huisvesting DTC te Gorredijk.

Met de directeur van de Burgemeester Harmsmaschool - de heer Johannes de Boer - is overeenstemming bereikt om het DTC te Gorredijk te vestigen in de Burgemeester Harmsmaschool te Gorredijk. In verband met de verbouw van deze school en het bijbouwen van een MFC en scholen voor basisonderwijs is aanvankelijk door de voorbereidingsgroep gezocht naar een tijdelijk onderdak. Dit is nu niet meer nodig en dat betekent ook dat de huisvestingskosten aanmerkelijk kunnen worden teruggebracht.

Waarmee gaat het DTC aan de slag ?

Er is een bekend gezegde, dat je niet moet proberen van de vloer op het dak te springen. Dat geldt ook voor het DTC. Het DTC gaat zich in eerste instantie richten op gebieden van energie en zorg. Opleidingen en stage en klaar maken van werkzoekenden voor herintreding in het arbeidsproces. Gedacht wordt ook aan taalcursussen en bijscholing van vluchtingen, statushouders. Ook Opsterland zal niet ontkomen aan deze groep mede-inwoners.

LECO als partner van DTC Gorredijk.

LECO is partner in het DTC en zal ook gebruik maken van de opleidingsmogelijkheden en stageplekken enz. Er wordt nog gekeken of er een eigen bedrijfsruimte kan worden gevonden voor opslag van materialen en een werkplaats. De bedoeling van LECO is ook om een installatiebedrijf op te richten, dat werkzaamheden gaat verrichten van aanleg en onderhoud van installaties van zonnepanelen in het werkgebied van LECO. Opsterland en omstreken. Vanwege de kwetsbaarheid van de lokale energiecooperaties in Fryslan wordt onderzocht om ook bij deze cooperaties de diensten van het installatiebedrijf aan te bieden. Goed voor de werkgelegenheid en kansen voor de opleidingen.

LECO heeft een principe overeenkomst met de Burgemeester Harmsmaschool gesloten om enkele duizenden zonnepanelen te plaatsen op de daken van het schoolgebouw.

 

Pleidooi voor een eigen SDE regeling. Einde inzet energiecooperaties ?

Vorige week heeft de Friese Milieufederatie een pleidooi gehouden voor meer geld voor zonneparken. Een eigen Friese regeling vergelijkbaar met de landelijke SDE regeling. Het is goed om hierover na te denken, want het zijn de grote stroomproducenten, die soms honderden miljoenen euro's beuren. In Fryslan zijn ruim 30 energie cooperaties actief. waarvan twee cooperaties concrete plannen hebben ingediend voor het realiseren van samen meer dan 14.000 zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen. Tot nu toe zonder resultaat.

LECO is een van die twee energie cooperaties, die gaat voor 8200 zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen in Gorredijk. De financiering is rond en het wachten is alleen op de SDE+ bijdrage in de exploitatie. Voor 1 juli 2016 moet beslist worden op de ingediende aanvraag. Wordt het hem dan niet, dan volgt er een tweede ronde eind dit jaar. In totaal is er in twee ronden landelijk € 8 miljard te verdelen. Daar moet uit betaald worden de subsidiering van windmolenplannen,biomassa en zonnepanelen enz.

Laten we het over windmolenplannen,maar slechts eventjes hebben. Windmolens zijn niet rendabel. De windmolens produceren maar 25% van het jaar omdat het dan genoeg waait om die molens energie te laten produceren. Wat te denken, dat de oudere windmolens nu worden afgebroken en vervangen worden door nieuwere molens en dan steeds hogere molens terug te plaatsen om van de subsidie te profiteren.

Waar zijn we mee bezig? Het is dan te begrijpen dat lokale energie cooperaties nauwelijks voor voor de stimuleringspremies van SDE in aanmerking komen. Voor de "Mienskippen" is dit funest. Die zijn vaak jarenlang belangenloos bezig om plannen van de grond te krijgen.

Daarom valt er alles te zeggen om na te denken over een eigen SDE regeling voor lokale initiatieven. De gemeente Opsterland heeft enkele jaren geleden een precarioregeling vastgesteld voor het belasten van nutsvoorzieningen boven of onder de grond. Opbrengst € 1,5 miljoen. Er loopt nog een hoger beroep tegen deze zaak. De minister van Binnenlandse Zaken wil de bestaande 90 gemeenten ertoe dwingen om deze regelingen over 10 jaar ongedaan te maken. Het verlies van belastinggelden worden dan gecompenseerd binnen het nieuwe belastingstelsel voor gemeenten.

Het is te gek voor woorden, dat de huidige opbrengst wordt gebruikt om gaten in de gemeentebegroting te dichten. Het is geld dat de burgers nu moeten betalen door bijvoorbeeld een hogere bijdrage voor het hebben van waterleidingbuizen in gemeentegrond. Vitens valt ook onder deze regeling en brengt deze zogenoemde precatiorechten bij de huishoudens tot € 50 per jaar in rekening. Dus niet bij de huishoudens in de overige gemeenten, die geen precariorechten heffen zoals de wethouder eertijds beweerde.

Kortom. Gemeenten,zoals Opsterland zouden het geld weer terug moeten sluizen naar de burgers in de eigen gemeente. Dus naar de Mienskippen. Wat is dan beter om het terug te geven door middel van een eigen SDE regeling voor energiebesparing, zonnepanelen enz. Met het doel om de energielasten van de burgers/huishoudens naar beneden te brengen. De energiedoelstellingen komen dan in Opsterland eindelijk tot hun recht.

Een eigen SDE-rfegeling is geen luchtbel, maar een haalbaar voorstel. Waarom ondernemers in Gorredijk wel een ondernemersfonds en cooperaties in Opsterland geen eigen SDE-regeling?

 

MienskipsEnergie wat is dat ?

Recent heeft LECO een artikel op de website gezet, dat er in Opsterland op het gebied van het verduurzamen veel op het programma staat.

Het heeft wat lang geduurd, maar uiteindelijk is het dan zo ver. Als de subsidieaanvraag voor duurzame energie (bekend als SDE+) wordt toegekend, dan is LECO er klaar voor om ruim 8000 zonnepanelen te plaatsen op 6 daken van bedrijfsgebouwen in Gorredijk. Een goed begin. Dit is de 1e fase, want LECO zal in de 2e helft van 2016 de volgende fase voor plaatsing van zonnepanelen voorbereiden. Het streven is om in 2016 20.000 zonnepanelen te plaatsen. Dit is nu van onderop en vanuit de mienskip dat plannen worden gemaakt.

Vanmorgen stond er in de LC een artikel dat er in de provincie Groningen mogelijk de grootste zonneweide van West-Europa wordt gerealiseerd. Werk van een projectontwikkelaar,maar hoe zit dat met het draagvlak van dce bevolking en profiteren de inwoners van het gebied ervan. Werkt deze projectontwikkelaar ook zo als een lokale energiecooperatie die zonder winstoogmerk de dorpen wil verduurzamen ende opbrengsten ook in die dorpen ten goede wil laten komen.

LECO zal binnenkort op deze website een artikel plaatsen op welke wijze zij de winsten, die overigens in het begin gering zijn, aan de Mienskip in de dorpen wil teruggeven. De voorzieningen en de verenigingen in de dorpen staan vanwege allerlei overheidsbezuinigingen nu al onder druk. Teruggave aan de dorpen van de gemaakte winsten kan dat mogelijk wat beter opvangen.

LECO zal alle gelegenheden uitbuiten om het doel van Mienskipsenergie onder de aandacht te brengen. Op het briefpapier van LECO en bij alle correspondentie zal het logo als beeldmerk van en voor de Mienskip worden uitgebeeld.

Door op de volgende tekst te klikken " Mienskipsenergie" kunt u de eerste publicatie lezen. De publicatie over "Mienskipsenergie" komt uit het Friesch Dagblad. Wij wijzen u ook nog op een documentaire "Fryslan DOK: Feroarkreft"die op zaterdag 27 februari a.s. te zien is op Nederland 2 om 15.30 uur.

 

LECO energie gaat los met de eerste fase van ruim 8000 zonnepanelen in Gorredijk.

Ja, het begint er nu op te lijken. De start was lastig en heeft tijd gekost. In samenwerking met Stibego - de overkoepeling van de ondernemers in Gorredijk - is gezocht naar ondernemers die bereid zijn om de daken van hun bedrijfsgebouwen beschikbaar te stellen. Inmiddels is met 6 bedrijven in principe overeenstemming bereikt. Het gaat om daken met een totaal oppervlak van ruim 2 ha en er kunnen ruim 8000 zonnepanelen worden ge0plaatst. Een investering van ruim € 2 miljoen.

LECO gaat investeren in de zonnepanelen installaties op de daken van de bedrijven in Gorredijk. De volledige financiering is nu geregeld en in maart 2016 wordt een aanvraag ingediend voor een SDE+ bijdrage die voor de duur van 15 jaar wordt toegekend. Er is een sluitende business case gemaakt.

Dit is nog maar het begin. Want in de maand september 2016 volgt de tweede ronde voor bijdragen SDE+ voor zonnepanelen. Die bijdrage is wel noodzakelijk om een sluitende exploitatie tot stand te brengen.

Het streven is om in 2016 een totaal project van 20.000 zonnepanelen in Gorredijk in uitvoering te nemen.

Recent is ons verteld, dat LECO energie de eerste energie cooperatie is van de ruim 30 cooperaties in Fryslan met het grootste aantal zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen. Dat is een prachtige en plezierige bijkomstigheid, waar we trots op zijn.

De realisering van deze projecten zal ook een toeneming van het aantal arbeidsplaatsen opleveren. Hoeveel is nu nog niet exact te zeggen. Maar zeker is wel, dat deze ontwikkeling een boost inhoudt voor Gorredijk, dat de laatste jaren door de economische ontwikkeling zware klappen heeft moeten incasseren door faillissementen en ontslagen van werknemers. Gorredijk laat ook zien dat door deze ontwikkeling het Duurzaam Verantwoord Ondernemen hen ernst is. LECO werkt aan het toekennen van een keurmerk/vignet van een Energie Duurzaam Verantwoord Ondernemen.

Ook interessesant is dat LECO energie door deze ontwikkeling over enige tijd als startende ondernemer winst maakt. Winst maken is uiteraard niet het hoofddoel. Omdat LECO een cooperatieve vereniging is, wordt door de leden beslist wat er met de winst gaat gebeuren. Vaststaat dat de winst in de dorpen en verenigingen van Opsterland en in de Mienskip wordt geinvesteerd.

Komt het techniekplein in Gorredijk er dan toch?

Al eerder is op deze website van LECO energie een artikel geplaatst over het realiseren van een techniekplein. Een duurzaam technisch centrum in Gorredijk. Het is alweer een paar jaar geleden dat er een rapport is verschenen en aan de gemeente Opsterland is aangeboden.

In alle stilte is er gewerkt aan een vervolg op het rapport en met veel instanaties is overleg gevoerd. Onder andere over het verlenen van een startbijdrage/subsidie. Zoals het er nu voorstaat komt er schot in. Na het loskomen van financiele toezeggingen zal er mogelijk per 1 april 2016 een Duurzaam Technisch Centrum in Gorredijk worden gevestigd. Ruimten was les kan worden gegeven door leerkrachten vanuit de Burg.Harmsmaschool en door andere bevoegde krachten. Bij de start wordt begonnen met de ontwikkeling van twee leerlijnen, zoals dat wordt genoemd. Natuurlijk techniek/duurzaamheid en zorg. De twee arbeidsvelden, waar grote behoefte is aan leerlingen, die de Harsmaschool zullen verlaten met kwalificaties, die door ondernemers in Gorredijk worden gevraagd en gewenst. De techniek en de duurzaamheid zijn terreinen waar in Opsterland en zeker bij de bedrijven in Gorredijk een boost nodig is.

LECO energie als lokale energie cooperatie heeft zich sterk gemaakt om hier werk van te maken en het duurzaamheidsplein van de grond te tillen. Stap voor stap worden er vorderingen gemaakt. Ook LECO zal zich bij dit centrum aansluiten en daar ook huisvesting vinden. LECO energie wordt dan ook fysiek zichtbaar.

Het wachten is nog even op het groene licht voor het beschikbaar komen van het startkapitaal om het Duurzaam Technisch Centrum in Gorredijk daadwerkerlijke in te richten en in gebruik te nemen.

 

Kleine windmolens voor energieproductie in opkomst.

In de Leeuwarder Courant van 5 december staat een artikel over kleine windmolens. Deze windmolen met een hoogte van 18 meter kan stroom produceren voor plm. 10 huishoudens. Dus ook voor bedrijven op industrieterreinen en bij sportaccommodaties. Er zijn dorpen volop bezig om kleinschalig energie te produceren en dat kanb door middel van plaatsing van zonnepanelen maar ook door windmolens. Dit artikel is dermate interessant om nader te bestuderen en een business case van te maken. Mogedlijk zijn een paar kleine windmolens een alternatief voor plaatsing van zonnepanelen op de daken van bedrijfsgebouwen. Zelfs financieel kan het een alternatief zijn voor zonnepanelen.

Het plaatsen van windmolens stuit vaak op verzet. Het zou de horizon vervuilen enz. U deze verhalen vast wel. Het landschap en het beeld van dorpen is verrijkt met kerktorens en wat denkt u van die oude molens die in het landschap voorkomen. Vergeet de zendmasten van de telecommunicatie niet. Daar kunnen we toch niet meer zonder in de edendaagse tijd.

LECO gaat deze nieuwe windmolen voor energieproductie bespreken of dit voor onze cooperatie een verruiming van het aanbod kan zijn.

 

                                                       

 

Informatiebijeenkomst LECO en Stibego op 16 november 2015.

Het is een tijdje stil geweest bij LECO. Hier gaat het spreekwoord ook op : Een broedende kip moet je niet storen. De afgelopen tijd is LECO druk bezig geweest met het Techniekplein en met de realisering van de doelstelling om Gorredijk in 2020 energieneutraal te maken. Daar is veel voorberfeidingstijd in gaan zitten, maar nu komt het toch dichterbij.

De eerste fase van de realisering van 4500 zonnepanelen in Gorredijk zal op 1 februari 2016 beginnen. We starten met de aanleg van 4500 zonnepanelen op de daken van bedrijfsgebouwen in Gorredijk. Daarvoor hebben we de medewerking nodig van de bedrijven. Er zijn nog de nodige haken en ogen. Ook financieel. Hoe doe je zoiets? Treedt LECO op als producent van energie en aan wie wordt dat dan geleverd? Aan de klanten van LECO ? Aan de eigenaren van de bedrijfsgebouwen waarop zonnepanelen zijn of worden geplaatst ? Of geeft de eigenaar vasn het gebouw toestemming om de zonnepanelen te plaatsen en is dat het dan ?

LECO heeft de draad met Stibego in Gorredijk opgepakt. Stibego is de overkoepelende organisatie van de bedrijven. Deze organisatie heeft o.a als doelstelling de verduurzaming van de bedrijven.

In samenwerking wordt een informatiebijeenkomst gehouden op maandag 16 november 2015 in de Skans te Gorredijk.  De uitnodiging die recent aan de bedrijven is verzonden wordt hiernog een keer gepubliceerd.

We rekenen op een volle zaal, want dit een unieke kans om kosten te besparen op de energielasten.

Klik hier voor de uitnodiging.

Jaarplan 2015 van LECO.

LECO heeft voor het jaar 2015 ambitieuze plannen. Een wervingsactie voor nieuwe klanten wordt gestart. Het gaat dan om levering van stroom en gas. Daarnaast worden plannen ontwikkeld voor het plaatsen van zonnepanelen en van een financiele onderbouwing voorzien. Gedacht wordt aan zonneweiden waar zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Dit houdt verband met de doelstelling om Gorredijk in 2020 energieneutraal te hebben. Dan moeten er heel wat zonnepanelen worden geplaatst. Er zijn enkele locaties voor zonneweiden in onderzoek en inmiddels is in principe met enkele ondernemers in Gorredijk overeenstemming om  op de daken van de bedrijfsgebouwen zonnepanelen te plaatsen. LECO wil in 2015 de afgeronde plannen met tussen de 8.000 en 10.000 zonnepanelen indienen voor een subsidieverzoek in het kader de SDE+ regeling.Ruim 600 huishoudens in Gorredijk kunnen dan van energie worden voorzien. De uitvoering is dan in 2016 en volgende jaren gedacht. Voor de financiering moet ook zorggedragen worden voor inbreng van eigen kapitaal. LECO heeft de mogelijkheid om zonnepanelen te huren voor particulieren die zelf geen mogelijkheid hebben op het eigen dak zonnepanelen te plaatsen. Ook wordt actie gevoerrd om certificaten te verkopen om eigen kapitaal binnen te halen.

De energiebesparing moet in 2015 ook de nodige aandacht krijgen.

LECO gaat met startende ondernemer in Opsterland met verwarmingssystemen door zonneenergie voor zwembaden de markt op.!

LECO heeft al vrij snel na de start contact met een startende ondernemer in Opsterland, die innovatieve en nieuwe systemen ontwikkelt voor de opwekking van stroom. Betrokken ondernemer heeft een aantal nieuwe uitvindingen gedaan, waar hij prototypes van maakt. Voor verschillende onderdelen zijn patentaanvragen gedaan. De samenwerking heeft vastere vorm gekregen door een samenwerkingsverband.

Een van de uitvindingen heeft nu een zodanige vorm gekregen en wordt nu klaar gemaakt voor het proefdraaien bij een zwembad.Het gaat om een verwarmingssysteem van zwemwater door gebruik te maken van de "zon" als natuurlijke energiebron. Het verwarmingssysteem onderscheidt zich van alle andere traditionele systemen door de gebruikte recyclebare materialen. Bovendien zijn de investeringskosten 50% lager. De terugverdientijd van de investering is daarom ook aanmerkelijk korter. De vaak hoge energielasten bij zwembaden zijn tot een minimum te beperken. Omdat niet altijd de zon schijnt is bij elk verwarmingssyteem bijverwarming nodig. Het verwarmingsysteem voor zwembaden kan worden uitgebreid tot de ruimteverwarming van sport- accommodaties en voor het douchen in de kleed- en wasruimten. De opslag van zonneenergie wordt ook in de verdere plannen meegenomen.

De startende ondernemer is bezig met het zoeken naar een geschikte bedrijfsruimte. Er wordt verder gewerkt aan de vervolmaking van de uitvindingen en het doel is er een maakindustrie van te maken. Hiermede is ook een toename van het aantal arbeidsplaatsen in Opsterland te verwachten. Gelet op de aard van de werkzaamheden is het heel goed mogelijk dat arbeidskrachten met een uiterking of van Caparis aan werk geholpen kunnen worden.

 

Informatiebijeenkomst 5 maart 2015 in Buorskip te Beetsterzwaag.

Op 5 maart 2015 om 20.00 uur wordt in de Buorskip te Beetsterzwaag een informatiebijeenkomst verzorgd. De bijeenkomst wordt georganiseerd door LECO en Sportstroom te Drachten. Een bijeenkomst speciaal voor de besturen van de dorpshuizen, sportaccommodaties en de kerken in Opsterland. De laatste jaren hebben deze organisaties te maken met begrotingen die onder druk staan. De kosten van de energienota's lopen op en met de personeelskosten zijn deze twee onderdelen de belangrijkste kostenposten voor de exploitatie.

LECO en Sportstroom geven voorlichting om de energiekosten aanmerkelijk terug te brengen. Door nieuwe contracten af te sluiten voor levering van stroom en gas en/of door zonnepanelen aan te brengen. LECO en Sportstroom hebben concurrende aanbiedingen en zelfs financiering tot 100% is mogelijk. Ook wordt voortlichting gegeven over subsidies. De moeite waard om aanwezig te zijn.

U bent welkom enlaat deze kans niet voorbij gaan om de exploitatieuitgaven te verlagen.

Algemene ledenvergadering LECO op 19 november 2014 om 19.30 uur in de Buorskip te Beetsterzwaag.

LECO-energie is ruim anderhalf jaar aan de slag. Organisatie opbouwen. Informatiebijeenkomsten in de Opsterlandse dorpen zijn er geweest. Plannen zijn gemaakt. Die plannen komen in een eindstadium voor besluitvorming. Financiele verplichtingen moeten worden aangegaan.

De huidige bestuursleden zijn in 2013 aangesteld als werkbestuur en er moet nu een definitief bestuur worden samengesteld. Er worden nieuwe bestuursleden voorgesteld om tot het definitieve bestuur toe te treden.

Deze week is de uitnodiging voor de ALV per mail toegezonden aan de leden. Wij rekenen op uw komst.

Door te klikken op Agenda ALV van 19 novermber 2014 kunt u kennisnemen van de agendapunten.

Duurzaamheidsplein Gorredijk aan de beurt.

     

                                          

Dit is een geweldige aanpak die zeker navolging verdient. In Opsterland is eind december 2013 een rapport uitgebracht over het realiseren van een duurzaamheidsplein in Gorredijk. Een samenwerkingsverband tussen ondernemers in Opsterland/Gorredijk en het onderwijs. Een leerwerkplein waar onderwijs en ondernemers elkaar ontmoeten en waar ook werkervaringsplaatsen van studenten worden gecreerd. Het duurzaamheidsplein in Gorredijk en gekoppeld aan de burg. Harsmaschool kan en moet een broedplaats zijn voor nieuwe ontwikkelingen, die werkgelegenheid opleveren. Het bestuurlijke proces om de klap er op te geven en ook financieel mogelijk te maken, werkt helaas op z'n elf en dertigst.

Ook LECO is participant in deze ontwikkelingen en werkt hard aan het daadwerkelijk tot standkomen van nieuwe aanpakken op het terrein van opwekking van energie ( stroom en opslag). Voor vele sport- en zwembaden kan de nieuwe ontwikkeling niet alleen energiebesparend zijn, maar kan ook een financieel voordeel zijn in de exploitaties die hard nodig is. Verlies en sluiting van sportaccommodaties dient te worden voorkomen. Laten we de schouders er onderzetten. 

Is het einde van de energierekening in zicht?

Via een link is een interassant artikel te lezen, waarin over de opkomst van de energiecooperaties wordt verteld. De energie cooperaties - zoals ook LECO - hebben toekomst. Veel mensen mensen worden zich bewust van het feit, dat de grote energieleveranciers zoals Essent en Nuon hun langste tijd hebben gehad. De schrijver van het artikel durft het aan om te voorspellen dat over 20 jaar de energierekening van de particulier - dus ook die van u - op nul uitkomt. Mensen moeten investeren in zonnerpanelen en de zon is gratis. Na de terugverdientijd van de investering in zonnepanelen - gemiddeld zo'n 6 jaar - zjn de stroomkosten gratis. 

Is het einde van de energierekening in zicht?

LECO heeft als lokale energie cooperatie diverse acties. Er zijn ook fiskale voordelen. Neem contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Zonnepanelen kopen bij LECO voor 1 augustus 2014 levert € 250 korting op.

LECO werkt met plaatselijke installatiebedrijven voor het aanbrengen van zonnepanelen. Als u voor 1 augustus 2014 een set van minimaal 12 zonnepanelen aanschaft dat krijgt u een korting van € 250. Bovendien maakt u gebruik van de service voor teruggaaf btw. Gaat om plm € 800.  Totaal € 1000.  De moeite waard.

Neem contact met ons op 06-55877748. Of via onze website www.leco-energie.nl

Nog steeds betalen huishoudens teveel voor hun energielevering.

 Uit onderzoek blijkt, dat 9 van de 10 huishoudens nog steeds teveel betalen betalen voor hun levering van stroom en gas. Dat is verontrustend, omdat ook een hele groep het moeilijk heeft om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. 9 van de 10 huishoudens. Dat is ruim 90 procent. Het gaat zeker om enkele honderden euro's per jaar. Dat is zonde van het geld. Daar kunt u zoveel anders mee doen.

LECO levert ook groene stroom en gas tegen zeer scherpe prijzen. We helpen u bij het overstappen van energieleverancier en dat kost niks en u wordt er als nieuwe klant alleen maar beter van. Doen. Neem contact met ons op 06-55877748.

LECO is aanwezig op de voorjaarsmarkt Gorredijk op 12 mei 2014 vanaf 9.00 uur.


 

Wat betekent LECO voor Opsterland?

Wat betekent LECO voor Opsterland? Op dit moment zijn er ongeveer 14.000 huishoudens in de gemeente Opsterland. De huishoudens besteden gemiddeld elk jaar € 1850 aan energielasten. Dat is in totaal € 25,9 miljoen die de regio uitgaatt. Als een gemiddelde baan aan totale kosten 50.000 per jaar bruto kosten (bruto loon en bijvoorbeeld kantoorkosten) en 1% van het totaal bedrag wordt binnen de gemeente gehouden, dan is het mogelijk om daarmee 5 banen te creeren. Duurzaamheid is breder dan CO2 besparing.

LECO wil inzetten op meer nieuwe banen in Opsterland op het gebied energie. Daarom wil LECO ook graag participeren in het Duurzaamheidsplein in Gorredijk bij de Burg. Harsmaschool. Een verbinding met het onderwijs, stageplekken enz. is de weg naar een nieuwe baan.

Informatieavond LECO in Ureterp. Inloop 19.30 uur. Kans op gratis set zonnepanelen.

Op 10 april in Ureterp infoavond over alles wat over productie van stroom gaat. Volgende week op donderdag in Beetsterzwaag. Onder de bezoekers van de infoavonden, die lid en klant worden van LECO wordt een set zonnepanelen ter waarde van ruim € 1000 verloot. Daar moet je bij zijn.

Op energiegebied is veel aan de hand. Milieubeschermer Wouter van Dieren waarschuwt door het omvallen van de grote energiemaatschappijen. Dat die het moeilijk hebben,blijkt uit de stuntprijzen van korte duur om klanten te lokken. De vreugde is vaak van korte duur. Veel langer kunt u plezier hebben van lage lasten door zelf stroom te produceren. Geen last van stijgende prijzen in de toekomst.

Er worden colleges gevormd na de raadsverkiezingen. LECO zou willen dat er 1 wethouder met de portefeuille duurzaamheid wordt belast. Wordt een van de belangrijkste dossiers.

Maak kans op set zonnepanelen. Morgen 10 april in Ureterp vanaf 19.30 uur

Morgenavond vanaf 19.30 uur info bijeenkomst LECO in MFC de Wier te Ureterp. Schrijf u in als klant van LECO en maak kans op een set zonnepanelen. 

                                                

Informatie bijeenkomst op 10 april 2014 in Ureterp. Aantrekkelijk in verband met gratis set zonnepanelen.

Op donderdag 10 april 2014 wordt in Ureterp in het MFC de Wier vanaf 19.30 uur een informatiebijeenkomst gehouden. LECO zal zich presenteren. Op woensdagmiddag 9 april en donderdagmiddag op 10 april worden in het centrum van Ureterp flyers uitgedeeld door studenten van het ROC te Drachten. De studenten hebben een stageplaats bij LECO energie.

LECO-energie zal de inwoners van Ureterp, Siegerswoude en Frieschepalen informeren over wat LECO voor de huishoudens en de bedrijven kan betekenen. U kunt lid en klant worden bij LECO voor levering van stroom en gas tegen zeer concurrerende prijzen. De overstap naar LECO als leverancier levert direct voordeel op. Aan de overstap zijn geen kosten verbonden.

Daarnaast zijn installatiebedrijven aan LECO verbonden die zonnepanelen verkopen. Dat is het zeker niet alleen. Over zonneboilers, aardwarmte, ledverlichting en andere energiebesparings zaken kunnen we u veel vertellen. Zonnepanelen zijn bij ons te huur. Certificaten kunt u bij ons kopen voor € 250 per stuk met een rentevergoeding van minimaal 2 1/2 % rente. Maximaal 6% afhankelijk van ons bedrijfsresultaat.

Er zijn ook verschillende acties, die LECO zal houden om te zorgen, dat uw vereniging, sportclub, school of andere sociaal culturele gebouwen geen energielasten heeft. In Luxwoude wordt een dorpshuis verbouwd en op dat dak worden zonnepanelen geplaatst en gefinancierd met certificaten. De eerste inwoners hebben al op eigen dak van hun woning zonnepanelen geplaatst en dat wordt er 1 gratis zonnepaneel voor het dorpshuis door LECO beschikbaar gesteld.

LECO is voor en van de dorpen. LECO is geen commerciele organisatie. De winsten worden aan de dorpen teruggegeven. De ledenraad - en dat bent u als lid - beslist waaraan de winsten worden besteed. Dit is het wezen van een lokale energie cooperatie.

Op deze website is nog veel te lezen of de acties van LECO.

Onder 100 bezoekers aan de informatiebijeenkomsten in Ureterp en Beetsterzwaag wordt een gratis set zonnepanelen verloot. Er zijn voorwaarden. U wil dat nu niet. Kom naar Ureterp of Beetsterzwaag. De koffie of thee staat klaar.

 

Kom naar info bijeenkomst in Wijnjewoude op 3 april om 20.00 uur in de Swingel.

Het is toch niet te geloven. Het volgende bericht is verontrustend : " 20% van de Nederlandse huishoudens maakt zich zorgen over de vraag of de energierekening nog wel is te betalen". Dat is 1 op de 5 huishoudens. LECO organiseert op donderdag 3 april a.s. om 20.00 uur in de Swingel te Wijnjewoude een informatiebijeenkomst. Een heel scala aan suggesties wordt u voorgehouden hoe u op uw energierekening kunt besparen. LECO wil uw zorgen in ieder geval wegnemen ! Neem de moeite om uw licht op te steken. Wij verwachten u.

Informatiebijeenkomsten Ureterp, Bakkeveen,Wijnjewoude en Beetsterzwaag,

Binnenkort worden er weer informatiebijeenkomsten gehouden. Inloop is vanaf 19.30 uur en om 20.00 uur wordt informatie verstrekt. Stands zijn ingericht voor informatie over zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers en meer. De uitnodigingen worden huis aan huis verspreid.

Op 3 april 2014 wordt de eerste bijeenkomst gehouden in Wijnjewoude. Bakkeveen wordt ook uitgenodigd om in Wijnjewoude ter komen.

10 april 2014 wordt voor Ureterp en Friesche Palen een informatiebijeenkomst gehouden in MFC de Wier te Ureterp.

De volgende bijeenkomst is in Beetsterzwaag in de Buorskip en wel op 17 april 2014.

                                                  

 

Aanbiedingen LECO voor zonnepanelen, kopen certificaten enz.

LECO heeft in een duurzaamheidskrant artikelen opgenomen over haar producten. Het gaat van een gratis lidmaatschap in 2014 tot het leggen van zonnepanelen. Als u  eigenaar bent van de zonnepaneleninstallatie op uw woning, dan helpen wij bij het terug vragen van de btw. Voor een gemiddelde installatie al gauw een kleine duizend euro. Over het kopen van certificaten wordt iets verteld. De vergoeding die u kunt krijgen op het certificaat. Minimaal 2 1/2% tot maximaal 6% per jaar. Als u klant bent of wordt van LECO voor levering van stroom en gas ,dan kunt u daarnaast op vertoon het certificaat een korting krijgen op de energiebelasting van uw energienota van € 0,09 per kWh. De waarde van het certificaat van € 250 staat uiteraard voor 145 kWh.  Het huren van zonnepanelen heeft LECO ook in het pakket zitten. Bijzondere acties om de energielasten van sportgebouwen, scholen en dorpshuizen naar beneden te brengen.

LECO is ook van plan om zelf stroom te produceren via zonnepanelen. LECO huurt dan daken en of een stuk grond van een andere eigenaar. De moeite waard om deze publicatie te downloaden en te lezen. Het LECO-team staat voor u klaar om informatie te geven en/of offertes uit te brengen. Bel : 06-55877748 of mail : info@leco-energie.nl.

Aanbiedingen van LECO producten. Klik op LECO en u kunt dan kennisnemen van de producten.

Eerste zonnepanelen op dak in kader van Gorredijk energieneutraal in 2020

Het eerste resultaat van de ambitie van LECO om Gorredijk energieneutraal te maken in 2020 is er. Door het consortium van plaatselijke installatiebedrijven van LECO zijn de eerste zonnepanelen geplaatst. Een stap in de goede richting. LECO heeft naar aanleiding van de informatieavond in Gorredijk ruim 30 offertes uitgebracht voor meer dan 1000 zonnepanelen. Nu de eerste installatie is aangelegd, zullen er de komende tijd meer volgen.

Actie Gorredijk energieneutraal. Eerste contract getekend.

Naar aanleiding van de actie van LECO om Gorredijk in 2020 energie neutraal te maken, zijn offertes uitgebracht voor ongeveer 1000 zonnepanelen. Vandaag - 14 februari 2014 - is het eerste contract bij een particulier in Gorredijk getekend. Spreekwoordelijk is het eerste schaap over de dam. Publicitair zal LECO bij het aanbrengen van die zonnepanelen aandacht besteden aan het offensief dat wordt ontketend. Het begint te draaien.

Informatieavond "Maak Ureterp energie-neutraal"

Op maandag 24 februari 2014 om 20:00 uur organiseert de Lokale Energie Coöperatie Opsterland (LECO) in de Wier te Ureterp een informaeavond, getiteld "Maak Ureterp energie-neutraal".

Wij nodigen u graag uit. Het is niet alleen voor ondernemers maar ook u als inwoner van Ureterp. De inwoners uit de overige dorpen van Opsterland zijn trouwens ook van harte welkom.

De lokale energie-coöperatie en dus ook LECO wordt steeds belangrijker. U betaalt nog steeds te veel voor uw stroom en gas.

Lees meer in de uitnodiging
.

Eerste zonnepanelen van LECO worden gelegd.

De eerste zonnepanelen van LECO worden gelegd in Gorredijk naar aanleiding van de actie om Gorredijk in 2020 energieneutraal te hebben. Al eerder zijn zonnepanelen aangebracht door LECO in Ureterp, Wijnjewoude en Lippenhuizen. Het begin te lopen. Offertes zijn uitgebracht voor 979 zonnepanelen op verschillende locaties. Binnenkort wordt meer bekendheid gegeven aan de actie van LECO om zonnepanelen te leggen op scholen, dorpshuizen en sportgebouwen. Het te vernieuwen dorpshuis in Luxwoude wil ook van deze actie gebruikmaken. Op dat dak van het dorpshuis kunnen 92 panelen worden gelegd. Goed voor de eigen stroomvoorziening van het dorpshuis. De exploitatie van het dorpshuis heeft dan geen kosten van stroomlevering. Dat maakt de exploitatie in deze tijd van crisis draaglijk.

Geslaagde informatieavond inwoners Gorredijk op 23 januari j.l.

   Na de informatiebijeenkomst van LECO voor de bedrijven in Gorredijk was het op 23 januari j.l. de beurt voor de inwoners. Er was ruime belangstelling. Plm. 100 inwoners waren aanwezig. Interesse was er voor de aanschaf van zonnepanelen en de bijzondere actie van LECO dat ouders van schoolleerlingen, leden van verenigingen door zelf zonnepanelen aan te schaffen,tevens sparen voor gratis zonnepanelen voor hun school of verenigingsgebouw. Daarnaast werd er informatie gegeven over het huren van zonnepanelen om zo € 0,09 korting per kWh stroom op de energiebelasting te krijgen. Ook bestaat de mogelijkheid om certificaten te kopen van € 250 per stuk. Vergoeding per jaar 6%. 

                                                                                                                                                                                                

Btw op zonnepanelen terugvragen

Als u als particulier zonnepanelen koopt, kunt u de btw op aanschaf van de zonnepanelen en de installatie teruvragen van de Belastingdienst. Bij een pakket van zes zonnepanelen van plm. € 2900 euro levert dit ruim € 400 op. Dit is zo'n 15% van de investering. De terugverdientijd van de zonnepanelen wordt stteeds korter. Als u zonnepanelen bij LECO bestelt en door een van onze installateurs laat aanbrengen, dan zullen wij u helpen bij het aanvragen van die teruggaaf. u kunt dan contact met ons opnemen. info@leco-energie.nl

Een Friesland Bank voor Energiezaken.

De voorzitter van LECO heeft een artikel geschreven in de Leeuwarder Courant over de financiering van energieprojecten.

Door op de link te klikken kunt u het artikel lezen. www.leco-energie.nl/media/2014-01-03_14.56.30.jpg

LECO wil stappen maken in 2014!

                      LECO wenst alle leden en klanten een gezond 2014.

LECO wil in 2014 forse stappen vooruit zetten. Op donderdag 23 januari 2014 wordt in de Skans te Gorredijk voor alle inwoners een informatiebijeenkomst gehouden. Plannen om de plaatsing van zonnepanelen in Gorredijk te stimuleren door in 2020 energieneutraal te zijn. Als u zelf geen geschikt dak hebt voor plaatsing van zonnepanelen, dan kunt u panelen kopen of huren. En toch stroom in uw huis via het net geleverd te krijgen. Informatie te over en ook het voordeel om € 0,075 per kWh stroom minder energiebelasting betalen. Hoe zit dat? U bent welkom.

Kerstgroet 2013

Bestuur LECO wenst U Fijne Kerstdagen.

Nu al offerte voor zonnepanelen aanvragen! Doen.

 Op donderdag 24 januari 2014 wordt er opnieuw in de Skans te Gorredijk een informatieavond gehouden. Als u er uit bent, dat energieopwekking via zonnepanelen goed voor u is,dan hoeft u niet te wachten met het aanvragen van een offerte. Stel niet uit tot morgen wat je vandaag nog kunt doen. 

Wij willen van dienst zijn. Klant worden kan ook.

Nieuwsbrief 2013 nr. 3 is verschenen.

De nieuwsbrief 2013 nr. 3 is uit. Informatie over de bijeenkomst op 23 januari 2014. Over Gorredijk 2020 energieneutraal. Aktie zonnepanelen op schoolgebouwen, sportgebouwen, dorpshuizen enz. Interessant is de informatie over de toekomstige korting op de energiebelasting voor klanten van elektriciteit en gas van LECO. Nog geen klant dan is kunt u geld verdienen door nu klant te worden. Het ovedrstappen van uw huidige energieleverancier naar LECO kost niks. Nieuwsbrief 2013 nr. 3.

Op 23 januari 2014 in de Skans informatiebijeenkomst

Op 23 januari 2014 wordt in de Skans te Gorredijk een informatiebijeenkomst gehouden. Dit is een vervolgbijeenkomst die is gehouden voor de ondernemers in Gorredijk in verband met het project Gorredijk 2020 energieneutraal. Iedereen is welkom.

Inloop om 19.30 uur. Kijk ook op nieuwsbriefnr.3

Lees verder
Bijeenkomst ondernemers over Gorredijk Energieneutraal 2020

Op 20 november 2013heeft LECO een bijeenkomst georganiseerd voor de ondernemers uit Gorredijk. Het thema van deze avond was Gorredijk in 2020 energieneutraal. In een presentatie was dit uitgewerkt. Het is een indrukwekkende klus om in 2020 die ambitie waar te maken. Om een indruk te geven gaat het dan om ruim 70.000 zonnepanelen te plaatsen op daken van bedrijfsgebouwen van ondernemers en op de daken van woningen van partikulieren. 

Lees verder
ConsuWijzer: energierekening kan met € 450 omlaag!

Volgens het rapport "Geldzaken in de praktijk " beseft 31 procent hoeveel permaand aan energie wordt uitgegeven en 51 procent gaf aan daarfin geen interesse te hebben. Dan ben je toch een dief van je eigen portemonnee. De lasten voor de burger worden door allerlei bezuinigingen steeds hoger. Het inkomen wordt niet hoger maar lager. Mensen zonder werk en inkomen krijgen het zwaar. Dan is het toch de eerste winst om over te stappen naar een andere energieleverancier. € 35 per maand lagere lasten is toch de moeite waard!

Lees verder
BTW teruggaaf zonnepanelen


Het Europese Hof heeft recent geoordeeld dat een particulier voor de BTW als ondernemer wordt aangemerkt als hij de opgewekte elektriciteit aan het elektriciteitsnet levert. Tot voor kort ging iedereen in Nederland ervanuit dat deze ‘terugleverende’ particulieren geen BTW-ondernemers waren.

Het Europese Hof is dus tot een andere conclusie gekomen en dat betekent dat u zomaar tot maximaal 21 procent kunt besparen op de aanschafkosten - en 6 procent op de plaatsingskosten - van uw zonnepanelen. Deze uitspraak is in beginsel bindend voor alle EU-lidstaten.

Lees verder
Info bijeenkomst 20 november 2013 Gorredijk energie neutraal.

Op 20 november 2013 wordt in de Skans te Gorredijk een informatiebijeenkomst georganiseerd voor Ondernemend Gorredijk.Onder de vlag van LECO wordt een aktieplan openbaar gemaakt om Gorredijk in 2020 energieneutraal te hebben. Een uitdagende klus. Bij de realisering van het aktieplan worden Opsterlandse installatiebedrijven ingeschakeld.

Lees verder
Grootverbruikers betalen teveel.

Vandaag werd naar buiten gebracht, dat de grootverbruikers meer dan 1/3 deel van de kosten meerbetalen dan de collega's in het buitenland om ons heen. Het komt neer op € 14 megawattuur stroom. De Vereniging voor Energie heeft dit berekend zal dit ongetwijfeld op rijksniveau aanhangig maken. In een Europa met een vrije markt zou het prijsverschil ongedaan moeten worden gemaakt.

Ondernemend Gorredijk energieneutraal.

 Op 20 november 2013 wordt door LECO in samenwerking met Groen Zonnig Opsterland een avond georganiseerd voor de ondernemers en middenstandsbedrijven. Een avond met elkaar in gesprek te gaan over Gorredijk energieneutraal. Noteer alvast in uw agenda. Dit mag u niet missen. Er volgt later meer informatie.

Lees verder
Nieuw. Premie voor energiebesparende maatregelen.

 Vanaf 1 november 2013 is er een Friese energiepremie. Het gaat om een premie op energiebesparende maatregelen aan woningen. Maximaal is een premie mogelijk van 2400 euro.

Lees verder
Groen Zonnig Opsterland werkt samen met LECO

 In deze rubriek is een artikel geplaatst over Groen Zonnig Opsterland. Deze groep is gestart met de verkoop van zonnepanelen. Leden van LECO hebben ons benaderd of het ook beter is om samen te werken. We kunnen melden dat de samenwerking tot stand gekomen is. Samen zijn we sterker. We vullen elkaar aan. U kunt dat merken, want op 20 november 2013 wordt er in de Skans te Gorredijk een informatiebijeenkomst georganiseerd voor het bedrijfsleven/ ondernemers in Gorredijk. 

Informatieavond 20 november 2013 om 19.30 uur in de Skans te. Gorredijk.

 Op 20 november 2013 wordt er in de Skans te Gorredijk een informatieavond gehouden. Deze informatieavond is bestemd voor de ondernemers en middenstanders. Waar gaat het over? We willen met de ondernemers van gedachten wisselen of er gekomen kan worden tot het plaatsen van zonnepanelen op de vaak platte daken van hun bedrijfsgebouwen. Dat zal niet alleen leiden tot vermindering van energielasten voor hun eigen bedrijf, maar ook voor inwoners die geld willen investeren in dit project. 

 

Werkplan LECO 2013 - 2015.

 Het bestuur van LECO heeft een werkplan voor 2013-2015 gemaakt. Dit plan wordt op 7 november 2013 definitief door het bestuur vastgesteld. Een ambtieus plan. Het gaat over de realsering van zonneweiden. De deftige naam is zonneparken. Inzet zal worden gedaan meu betrekking tot isoleren van woningen. Daar is een grote besparing op energie binnen te slepen. Dat levert de eerste verdienste op. Het plaatsen van zonnepanelen op daken van woningen en van bedrijfsgebouwen wordt fors aangepakt. De biovergisting krijgt ook aandacht in het werkplan.

Lees verder
Groen Zonnig Opsterland

 Groen Zonnig Opsterland heeft op 23 mei 2013 een informatieavond gehouden in Olterterp/Beetsterzwaag. Een kopie van een initiatief dat ook in Houten bij Utrecht is genomen. Een groep die zich verbonden heeft aan een leverancier uit Tzum. Zonnepanelen gigant. Bij 30 aanmeldingen wordt 5 procent korting verleend. 

 

Lees verder
Goedkoop gelden lenen voor energiebesparingen en subsidie zonnepanelen.

 De drie noordelijke provincies gaan per 1 juni 2013 woningbezitters goedkoop geld lenen voor energiebesparingen. De lening wordt verstrekt tegen 2,4 procent rente. Deze rente is fiskaal aftrekbaar van de belastingen. Het is mogelijk om tevens zonnepanelen aan te brengen op uw dak. Die aanschaf kan worden betaald uit de goedkope lening. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt om subsidie aan te vragen voor zonnepanelen. Maximaal € 650 voor elke installatie. 

 

Lees verder
LECO is springlevend. Ontwikkelen projecten voor opwekken van zonneenergie.

 LECO is de laatste paar maanden wat minder actief op de website. Komt omdat er hard gewerkt wordt aan enkele projecten. Projecten voor de opwekking van zonneenergie. Veel kunnen we op dit moment nog niet zeggen. Achter de schermen gebeurt het.

Lees verder
LECO levert uitsluitend groene stroom.

De Nederlandse Energie Maatschappij publiceerde een bericht, dat de energieleveranciers een loopje nemen met het leveren van groene energie, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. Hoe is dat met LECO? 

Lees verder
Eerste nieuwsbrief Leco beschikbaar.

Vandaag is de eerste nieuwsbrief van LECO verschenen. De nieuwsbrief wordt per mail aan de leden gezonden. Het is de bedoeling per kwartaal een nieuwsbrief te maken. De volgende nieuwsbrief zal eind juni 2013 verschijnen.

Eerste project productie van stroom aangepakt.

Het bestuur van Leco is nog maar net samengesteld. Het bestuur gaat volop aan de slag met de productie van energie. Voor stroomopwekking worden er gesprekken gevoerd over het aanleggen van zonnepanelen op daken van agrarische bedrijfsgebouwen. Het gaat om plm. 1000 zonnepanelen. Als de onderhandelingen slagen, dan wordt er voor 53 huishoudens in Opsterland stroom geproduceerd.

Het bestuur is bezig met de verkenning van bio vergisting. In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, dat bio vergisting niet rendabel is, wordt toch gekeken naar grootschalige vergisting waaraan meerdere agrariers delen. De gesprekken verkeren nog in een begin stadium, maar het begin is er!

De derde actie van het bestuur zal zijn om in de regio Opsterland leden en klanten te werven. Binnenkort hoort u meer van ons.

Grote opkomst bij informatiebijeenkomst in Gorredijk.

31 januari 2013 was voor het eerst de laatste informatiebijeenkomst van Leco in Gorredijk. De zaal in de Skans was vol. Een goed bezochte bijeenkomst. Geinteresseerd en veel vragen. Omdat de meeste vragen ook in de eerder gehouden bijeenkomsten naarvoren zijn gesteld, wordt binnenkort op de website een vragen rubriek geinstalleeerd met de meest gestelde vragen. 

Ook in de bijeenkomst in Gorredijk is een peiling gehouden, wat volgens de aanwezigen de grootste prioriteit heeft waar het bestuur van Leco zich mee bezig zal moeten houden. Ongeveer hetzelfde beeld als in Ureterp. 60% van de aanwezigen vindt, dat Leco zich moet inzetten voor de levering van zo goedkoop mogelijke levering van groene stroom en gas aan de Leco-klanten. Het blijkt, dat de portemonnee voor de klanten van Leco zwaar meeweegt om lid te worden.

De tweede prioriteit is ook geen verrassing meer, want de productie van stroom en gas vindt men heel belangrijk! Kortom duidelijke signalen voor het nieuwe bestuur.

Nu de informatiebijeenkomsten achter de rug zijn, zal het nieuwe werkbestuur worden samengesteld. Op 14 februari a.s. wordt het werkbestuur gevormd. Formeel zal Leco worden opgericht door de akte met statuten bij de notaris op temaken. Het nieuwe bestuur zal in die maand aan de slag gaan met de uitvoering van het marketingplan. Enkele werkgroepen worden gevormd met tijdelijke opdrachten. De vrijwilligers zullen ingezet worden bij de ledenwerfaktie. Er is volop werk.

 

Informatiebijeenkomst Ureterp heeft veel contacten opgeleverd.

De informatiebijeenkomst in Ureterp was anders dan de bijeenkomst een week eerder in Beetsterzwaag. Natuurlijk is dat anders omdat het andere aanwezigen waren. Veel vragen werden er gesteld over Leco. Geinteresseerd was men over zelf energie opwekken. Dat kan met zonnepanelen als het gaat over elektriciteit en met biovergisting voor gasproductie.

Er zijn contacten gelegd om met agrariers door een forse aanpak te realiseren met de opwekking van elektriciteit door zonnepanelen aan te brengen. In februari 2013 zullen de eerste besprekingen worden gevoerd.

Primaire doel van Leco moet zijn verkoop van energie aan klanten.

Tijdens de informatiebijeenkomst in Ureterp is tijdens de pauze een peiling gehouden wat belangrijk wordt gevonden. Waar moet het bestuur zich op richten is dat :

1. aanbrengen van isolatievoorzieningen aan woningen om energie te besparen;

2. zelf als cooperatie energie opwekken ;

3. verstrekken van groene groene stroom en gas aan klanten.

66% van de aanwezigen vindt het de belangrijkste taak voor het bestuur dat Leco groene stroom en gas aan de klanten wordt verkocht. Lagere energiekosten vinden mensen toch erg belangrijk.

Net iets onder deze uitkomst kwam op de tweede plaats het als cooperatie Leco zelf energie opwekken van elektriciteit en gas. 

Aanvraag ingediend bij stichting Doen

Leco heeft recent een aanvraag ingediend bij de stichting Doen. De stichting Doen kan bijdragen toekennen aan organisaties die ontstaan zijn als burgerinitiatief en die zich bezighouden met de groene economie. We denken dat we aan de voorwaarden voldoen. Over maximaal drie maanden zal beslist worden op het verzoek.

Tweede informatiebijeenkomst Leco

Vanavond 23 januari 2013 om 20.00 uur wordt in MFC De Wier te Ureterp de tweede informatiebijeenkomst gehouden.

Het afgelopen jaar zijn de energieprijzen fors gestegen. De laatste berichten zijn, dat de prijzen in 2013 nog meer zullen stijgen. Reden om goed te kijken naar uw eigen energiekosten. Mocht u meer willen weten wat u kunt doen om van energieleverancier te wisselen, kom dan vanavond naar de bijeenkomst in de Wier.

Er zijn vorige week ook contacten tot stand gekomen met de leverancier van zonnepanelen. We gaan de goede kant op. Het levert voordeel om zelf elektriciteit op te wekken met zonnepanelen.